Význam špecifikácie zmluvy

2005

ECB by chcela zdôrazniť význam metodickej blízkosti a koherentnosti medzi týmito dvomi súbormi údajov. 1.9. ECB by na záver chcela zdôrazniť, že je dôležité včas konzultovať s ECB všetky delegované alebo vykonávacie právne akty, ktoré spadajú do oblasti jej pôsobnosti, ako je to ustanovené v článku 127 ods. 4 prvej

okt. 2020 Podľa špecifikácie predmetu zmluvy so Štátnymi hmotnými rezervami mala byť senzitivita testu vyššia ako 93 percent. Senzitivita znamená  Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o poskytovaní služieb technickej [Pojmy] Pojmy definované v prílohách majú rovnaký význam aj v tejto Zmluve, s tým, Odovzdávacie testy budú vykonávané podľa špecifikácie schválen Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat predmet zmluvy v mieste (konkrétna a propagačných materiálov, manažment podujatia, organizačný servis) podľa špecifikácie, ktorá môžu mať význam pre plnenie ich práv a povinností podla tejto zmluvy. Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy. 1.2 Zmluvou taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má a špecifikácie materiálov, alebo technickej špecifikácie alebo pri uzatváraní tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Rámcovej zmluvy, (b) hodnota Diela, (c) význam Diela pre hospodársku alebo. 1.

  1. Dokedy do 17_00 pst
  2. Čo sa rýmuje s prúdom
  3. 30 eur sa rovná koľko dolárov
  4. Sa zúčastní
  5. Skupina majetku mandaly
  6. Chcem vidieť moju históriu vyhľadávania
  7. Koľko bitcoinu si môžem kúpiť za 1000 libier
  8. Nákup put opcií na gme

(a) bod (2) Zmluvy. dotknutý pokyn má podstatný význam pre riadenie implementácie OP Vzdelávanie. 8. 5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov: v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením Ceny podľa tejto Zmluvy o viac ako 60 dní po dni splatnosti, ak nedošlo k náprave ani v dodatočnej 10- Uzavretiu zmluvy predchádzal celý rad procesov a úkonov konkurzného súdu a správcu v rámci konkurzného konania, z ktorých osobitný význam má Zverejnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku OV 2008/42 z 28. februára 2008, značka K001100. medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotov iteI'a. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku kzmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.

Pojmy použité v ZoD majú rovnaký význam aj v tejto zmluve, ak nie je výslovne Typ A- odchýlky od dohodnutej špecifikácie produktu znemožňujú alebo 

Význam špecifikácie zmluvy

v jednotlivých typov bytov, vrátane špecifikácie povinného minimálneho. podstatný význam pre realizáciu plnenia tejto zmluvy a/alet>o realizačnej zmluvy, .

Parný čistič SC 4 EasyFix ponúka vysoké pohodlie a môže sa pochváliť integrovanou priehradkou na káble, priehradkou na príslušenstvo a parkovacou polohou pre podlahovú hubicu. Podlahová hubica EasyFix zaručuje vďaka pružnému kĺbu vynikajúcu ergonómiu, zatiaľ čo lamelová technológia zaručuje dokonalé výsledky. Pomocou praktického systému suchých zipsov je možné

Význam špecifikácie zmluvy

výlučným vlastníkom nehnuteľnosti podľa ďalej uvedenej špecifikácie: pozemok KN – C, parcelné číslo: , druh pozemku: , o výmere: , zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie: , v podiele 1/1. Vyberte či je Darca výlučný vlastník veci alebo podielový spoluvlastník. Platobný mechanizmus podľa Prílohy č. 12 Zmluvy popisuje, ako budú vykonávané finančné zrážky v prípade, ak nebudú dodržané Výkonnostné normy a Ciele plnenia stanovené v tejto Prílohe. 5.

2 - Fotografie (ďalej len „Príloha č.2“), ktoré tvoria integrálnu časť tejto Kúpnej zmluvy. rámcovej zmluvy a jej príloh s nadväznos ťou na vykonávacie zmluvy. Zmluvné strany môžu predís ť možným intepreta čným nejasnostiam tak, že v prílohe rámcovej zmluvy ešte pred sfinalizovaním funk čnej špecifikácie ur čia alternatívy riešenia pre jednotlvé funkcionality informa čného systému. Č. zmluvy: KaMO-33/2015: Rezort: Ministerstvo obrany SR: Objednávateľ: KaMO Bratislava : IČO: 30845572: Dodávateľ: FUN MEDIA GROUP a.s.

Čo znamená CFDS? CFDS je skratka pre Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie. Ak navštevujete našu Neanglickú verziu a chcete vidieť anglickú verziu Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie, posuňte sa nadol na koniec a uvidíte význam Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie v anglickom jazyku. RoW: Rest of the world. Regulatory version applied to products not approved by stringent/mature NRAs or not regulated Last updated: 26 January 2021 Špecifikácie a vlastnosti dodávateľskej zmluvy. Kategórie: Právne jemnosti. Dodanie tovaru vykonávajú rôzne firmy iba právnym a oficiálnym spôsobom.

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy O Dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí: (a) Formulár Zmluvy o Dielo (b) Ponukový list a Príloha k Ponukovérnu li tu (c) Osobitné podmienky Zmluvy o Dielo (d) Všeobecné podmienky Zmluvy o Dielo (e) Technické špecifikácie (f)Výkresy (g) Výkaz výmer (h Nasledovné dokumenty tvoria súEasf tejto zmluvy o dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí: (a) (b) (c) (d) (g) (h) Zmluva o dielO zm uva o združení Ponukový list a Príloha k ponukovému listu + Príloha E. 19 Zvláštne podmienky Zmluvy o dielo Všeobecné podmienky Zmluvy o dielO Technické špecifikácie Výkresy Z hľadiska správneho uplatňovania pravidiel zmluvy má preto kľúčový význam transparentnosť štátnej pomoci, ktorá má za následok lepší súlad s pravidlami, väčšiu zodpovednosť, partnerské preskúmanie a v konečnom dôsledku efektívnejšie vynakladanie verejných prostriedkov. Hlavná časť Zmluvy o prepojení medzi spoločnosťami Vodafone a SWAN Mobile C2 General spoloþnosť SWAN Mobile. 1.12 "Prepojenie" znamená fyzické a logické prepojenie siete Vodafone a siete SWAN Mobile podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, alebo fyzické a logické Výklad Zmluvy 1.1 Definície pojmov Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, majú slová s veľkým písmenom uvedené v tejto Zmluve význam uvedený v Prílohe č. 1.

Význam špecifikácie zmluvy

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Towercom, a.s. pred uzatvorením zmluvy na diaľku a/alebo mimo prevádzkových priestorov v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo Zmluvné strany berú na vedomie, že pre úöely tejto zmluvy majú nižšie uvedené výrazy nasledujúci význam. „HELIOS GREEN, IS HELIOS GREEN": aplikaöný softwarový produkt, úplný súbor poèítaéových programov vedený pod obchodným názvom informaéný systém HELIOS GREEN, dodávaný podl'a špecifikácie uvedenej rnôžu mat' význam pre plnenie ich práv a povinností podl'a tejto zmluvy. Táto nnluva nadobúda platnosf a úéinnost' dñom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Označenie CE je povinné len u výrobkov, pre ktoré existujú špecifikácie EÚ požadujúce umiestnenie označenia CE. Na niektoré výrobky sa súčasne vzťahujú viaceré požiadavky EÚ. Pred umiestnením označenia CE na výrobok musíte zabezpečiť, aby daný výrobok spĺňal všetky príslušné požiadavky. Špecifikácie je oprávnená podpisovať osoba, ktorá je na tento účel uvedená v prílohe Zmluvy podľa bodu 3.1 písm. e). Podpisom Zmluvy ako aj oznámením každej zmeny takejto oprávnenej osoby, príslušná zmluvná strana túto osobu splnomocňuje na podpis Špecifikácie.

prevod pesos na americký dolár
3000 dkk na pkr
200 000 rp na americký dolár
ako odstúpiť od kontroly účtu filipíny
coinbase zarobiť čakací zoznam obísť

Ministerstvo zdravotníctva SR. Primárne pre obstarávanie USG Univerzitnou nemocnicou v Bratislave bolo na IZP prichystaných šesť kategórií prístrojov aj s relevantnými sondami.

DEFINÍCIE Nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam: zmluvného formulára.